Kutatás

Földalatti gombák kutatása

Föld alatti gombák feltérképezése regionálisan és országos szinten keresőkutyákkal

Megosztom:

Kutatás célja

A hazai földalatti gombák természetvédelmi célú kutatása és monitorozása kiemelkedő fontossággal bírnak a mikológia tudományában. A kutatók és szakemberek rendszeresen vizsgálják ezeket a gombákat természetes élőhelyükön, hogy jobban megértsék a földalatti ökoszisztémák összetettségét és működését. A gombafajok azonosítása és taxonómiai kutatása elengedhetetlen a biodiverzitás megőrzése és a természetvédelmi területek hatékony kezelése szempontjából. A hipogeikus gombák fontos szerepet játszanak az ökoszisztémákban, például a talaj tápanyag-forgalmában és a növényekkel való szimbiotikus kapcsolatokban. A gombák ökológiai szerepének és biokémiai tulajdonságainak vizsgálata létfontosságú az erdők és más élőhelyek ökoszisztémájának és stabilitásának megőrzése érdekében.

A földalatti gombák közül kiemelkedő jelentőséggel bírnak a Tuber nemzetség fajai, az ún. valódi szarvasgombák, melyek gasztronómiailag és gazdaságilag is óriási jelentőséggel bírnak.
A szarvasgomba – vagy másnéven trifla – a gazdanövénnyel szimbiózisban (kölcsönhatásban) élő gomba. Mikorrhizás, azaz gyökérkapcsolatos, az erdei fák vagy cserjék gyökereivel él kölcsönös kapcsolatban (mutualizmus), amolyan adok-kapok viszonyban, mely mindkét fél számára előnyös.

Fontoszintézissel előállított cukrokért cserébe segítik a növény tápanyagfelvételét, növekedését, növelik a különböző stresszfaktorokkal szembeni ellenállóképességüket. A mikorrhizáló gombák micéliumaiból kiinduló gombafonalak (hifák) behálózzák a gazdanövény gyökereit, a micéliumok összekötik a fákat a föld alatt, ezáltal egyfajta kapcsolatrendszert alakítva ki.

Általában 10-30 centiméterre a föld alatt élnek, ezért nem könnyű feladat megtalálni őket.
A mai jogi szabályozások szerint hazánkban kizárólag vizsgázott kutyával (egyidőben maximum kettővel) lehet gyűjteni a szarvasgombákat.

Magasan képzett, vizsgázott, terepi tapasztalattal rendelkező keresőkutyáinkkal és vezetőikkel elsősorban a föld alatti gombák magyarországi elterjedésének feltérképezésében tudunk segíteni. Kutyáink a Tuber nemzetségen kívül megtalálják a Hymenogaster, Melanogaster, Sclerogaster, Genea, Gautieria, Hysterangium, Elaphomyces, Balsamia, Gautieria fajokat is.

Mikor mit gyűjthetünk és hogyan?

VM rendelet a földalatti gombák gyűjtéséről 
(https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a1200024.vm)

Az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény 112. § (2) bekezdés 24. pontjában, a 10. § (1) és (2) bekezdése vonatkozásában a 112. § (2) bekezdés 9. pontjában, a 10. § (3) bekezdése vonatkozásában a 112. § (4) bekezdés 2. pontjában, az 1. § vonatkozásában az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény 76. § (2) bekezdés 41. pontjában kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 94. § c)e) és l) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva, a következőket rendelem el:
1. § (1) Földalatti gombát (a továbbiakban: trifla) csak az a személy gyűjthet, aki
a) a Nemzeti Földügyi Központ (a továbbiakban: NFK) szervezésében tartott, a trifla gyűjtésére vonatkozó hatósági jellegű képzést eredményesen elvégezte,
b) vagy az Európai Gazdasági Térség valamely szerződő államában azzal egyenértékű képesítést szerzett.

(2) A képzés főbb témakörei:
a) a földalatti gombák – beleértve a védett földalatti gombafajok – ismerete,
b) a gazdanövények, élőhelyek ismerete,
c) a gyűjtés szabályai,
d) a kutyával történő gyűjtés szabályai,
e) forgalmazás, ellenőrzés,
f) természetvédelem.
(3) A képzést eredményesen elvégzők számára a képzés szervezője tanúsítványt állít ki.
2. § (1) A trifla gyűjtése az erdőgazdálkodó által a gyűjtő részére kiállított előzetes írásbeli hozzájárulás alapján végezhető.
(2) A hozzájárulást az erdőgazdálkodónak vagy az erdőgazdálkodó által alkalmazott jogosult erdészeti szakszemélyzetnek vissza kell vonnia, ha a gyűjtő részéről a rendeletben vagy a hozzájárulásban meghatározott gyűjtési feltételektől való eltérést tapasztal.
(3) Az erdőgazdálkodó a gyűjthető trifla mennyiségét és a hozzájárulása időbeli hatályát meghatározhatja.
(4) Az erdőgazdálkodó hozzájárulását a gyűjtő a triflagyűjtés során köteles magánál tartani.
(5) Az erdőgazdálkodó kizárólag a 7. § szerinti gyűjtési naplóval rendelkező személy részére adhat hozzájárulást.
(6) A magántulajdonban lévő erdő tulajdonosa saját erdejében, és az erdőgazdálkodó azon a magántulajdonban lévő erdőben, ahol ő az erdészeti hatóság által nyilvántartott erdőgazdálkodó, 20 dkg/nap vagy 3 db trifla/nap mennyiséget meg nem haladó gyűjtés esetén, ha azt kereskedelmi forgalomba nem hozza, mentesül az 1. §-ban, a 4. §-ban, valamint a 7. és 8. §-ban előírt kötelezettségek alól.
3. § (1) A mellékletben szereplő trifla fajokat csak a melléklet szerinti időszakban lehet gyűjteni.
(2)-(4)
(5) Ha a melléklet szerinti fajokat a gyűjtési időn kívül, valamint a mellékletben nem szereplő fajokat a 2. § (5) bekezdésben előírt hozzájárulással nem rendelkező személy találja meg, azokat fellelésük helyén a lehető legkisebb talajbolygatással vissza kell temetni.
4. § (1) Triflát gyűjteni kizárólag a szervezeti és működési szabályzat szerint trifla gyűjtéssel foglalkozó szervezetek által tartott, a triflagyűjtésről szóló képzésen igazoltan részt vett és azon alkalmassági vizsgát teljesített kutyával (a továbbiakban: triflakereső kutya), a triflakereső kutyát alkalmazó felelősségére lehet.
(2) Az (1) bekezdésben előírt vizsga alól mentesül az a triflakereső kutya, amely rendelkezik a rendelet hatálybalépése előtt kutyák részére szervezett triflagyűjtésről szóló képzés elvégzéséről szóló okirattal, vagy az Európai Gazdasági Térség valamely szerződő államában azzal egyenértékű alkalmassági vizsgáról szóló okirattal.
(3) A gyűjtőnek a trifla gyűjtés időpontját a vadászatra jogosultnak – amennyiben az nem azonos az erdőgazdálkodóval – be kell jelentenie.
5. § (1) A triflakereső kutya egyedi azonosításáról a triflakereső kutya tulajdonosa a külön jogszabály szerinti elektronikus azonosítóval (a továbbiakban: transzponder) köteles gondoskodni.
(2) Egy gyűjtő egyidejűleg legfeljebb két triflakereső kutyával gyűjthet, amelyeket köteles az állat egészségét és biztonságát nem veszélyeztető, jól látható megkülönböztető jelzéssel ellátni.
(3) A gyűjtő a 4. § (1) bekezdése szerinti képzésen való részvételt és az alkalmassági vizsgát tanúsító, vagy a 4. § (2) bekezdés szerinti okiratot, valamint a transzponder beültetését igazoló okiratot a trifla gyűjtése során köteles magánál tartani.
(4) A trifla felszedését a triflakereső kutya által megjelölt ponton az erdőtalaj és a gomba micéliumok kiszáradás elleni védelmének figyelembe vételével kell végrehajtani.
6. § A trifla gyűjtése során az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvényben (a továbbiakban: Evt.) megfogalmazottak figyelembevételével tilos:
a) az ásás, kapálás, gereblyézés;
b) a növények gyökérzetének indokolatlan károsítása;
c) az éretlen gomba gyűjtése;
d) a trifla fészket betemetetlenül hagyni, vagy azt nem az ott kitermelt talajjal betemetni;
e) a trifla keresése és gyűjtése napnyugta és napkelte közötti időszakban;
f) a mellékletben meghatározott gyűjtési időn kívüli gyűjtés;
g) a trifla felszedése 5 cm-nél nagyobb élszélességű eszközzel.
7. § (1) A gyűjtő köteles a gyűjtésről gyűjtési naplót vezetni.
(2) A gyűjtési napló az alábbi adatokat tartalmazza:
a) a gyűjtő neve és lakcíme;
b) az 1. § (1) bekezdés a) vagy b) pont szerinti képesítést igazoló okirat száma, az okirat megszerzésének ideje, és helye;
c) a gyűjtési terület erdőgazdálkodójának erdőgazdálkodói kódja;
d) a gyűjtött gomba faja, mennyisége (grammban, legfeljebb 5% eltéréssel), a gyűjtés ideje (év, hónap, nap);
e) a gyűjtés helye (községhatár pontossággal).
(3) A mellékletben szereplő gomba fajokon kívül gyűjtött egyéb gombafajok esetében, amennyiben annak faja nem határozható meg a helyszínen, azt egyéb gombafajként kell feltüntetni, majd a gyűjtési naplóban szereplő beírást a faj meghatározása után kell pontosítani.
(4) Az első gyűjtési naplót az 1. § (1) bekezdés a) pontja szerinti képzés elvégzésekor vagy az 1. § (1) bekezdés b) pontja szerinti képzést igazoló okirat bemutatását követően a gyűjtő részére az erdészeti hatóság állítja ki.
(5) Triflát gyűjteni csak érvényes gyűjtési napló birtokában lehet.
(6) A gyűjtési naplót az erdészeti hatóság az ügyfél kérelmére érvényesíti. A gyűjtési naplót a kiállítását vagy érvényesítését követő év április 30-ig a gyűjtő érvényesítés céljából az erdészeti hatósághoz nyújtja be.
(7)
8. § (1) Ha a gyűjtési napló betelik, megsemmisül, megrongálódik, elvész vagy visszavonásra kerül, további naplót az ügyfél kérelmére az erdészeti hatóság állít ki.
(2)
(3) A gyűjtési napló 7. § (2) bekezdés d) pontja és (3) bekezdése szerinti adatait a gyűjtőnek a gyűjtés befejezésekor, a gyűjtés helyszínének elhagyása előtt kell kitölteni.
(4) A gyűjtő a gyűjtési naplót az erdőgazdálkodó kérésére köteles bemutatni.
(5)
(6)
(7) Az érvényes gyűjtési naplók sorszámát az NFK a honlapján havi gyakorisággal teszi közzé.
8/A. § A trifla gyűjtésének e rendeletben nem szabályozott kérdéseire az étkezési célra forgalomba kerülő vadon termett gombák gyűjtéséről, feldolgozásáról, forgalomba hozataláról szóló miniszteri rendelet rendelkezéseit kell alkalmazni.
9. § (1) E rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.
(2) E rendelet 1-8. §-ai 2013. január 1-jén lépnek hatályba.
(3) A rendeletnek a műszaki szabványok és szabályok, valamint az információs társadalom szolgáltatásaira vonatkozó szabályok terén információszolgáltatási eljárás megállapításáról szóló, – a 98/48/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvvel módosított – 1998. június 22-i 98/34/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 8-10. cikkében előírt egyeztetése megtörtént.
10. §

A földalatti gombák gyűjtésére vonatkozó hatósági jellegű képzést jelenleg az alábbi szervezetek tartanak:

 • Első Magyar Szarvasgombász Egyesület
 • Szarvasgomba-termesztők Országos Egyesülete

Melléklet a 24/2012. (III. 19.) VM rendelethez

Gyűjthető trifla fajok és gyűjtésük ideje:

1. Valódi szarvasgombák:

 • Tuber aestivum Vittad., nyári szarvasgomba (beleértve Tuber uncinatum Chatin, burgundi szarvasgomba) – május 15-től december 31-ig
 • Tuber mesentericum Vittad., kátrányszagú szarvasgomba – augusztus 1-től december 31-ig
 • Tuber macrosporum Vittad., nagyspórás szarvasgomba – szeptember 1-től december 31-ig
 • Tuber brumale Vittad. (beleértve a Tuber brumale var. moschatum is), téli szarvasgomba 
  – november 1-től március 15-ig
 • Tuber borchii Vittad., késői szarvasgomba – november 15-től április 15-ig
 • Tuber magnatum Pico, isztriai szarvasgomba – október 1-től december 31-ig

2. Egyéb föld alatti gombák:

 • Choiromyces meandriformis Vittad., fehér szarvasgomba – június 10-től október 15-ig
 • Mattirolomyces terfezioides (Matt.) Ed. Fischer, homoki szarvasgomba – augusztus 20-tól november 15-ig

Védett föld alatti tömlősgombáink:

Bundás álszarvasgomba – Elaphomyces mutabilis
Csíkosspórájú álszarvasgomba – Elaphomyces virgatosporus
Foltos álszarvasgomba – Elaphomyces maculatus
Kékbelű álszarvasgomba – Elaphomyces persoonii
Köldökös álszarvasgomba – Elaphomyces anthracinus
Patinás álszarvasgomba – Elaphomyces leveillei

(Ráncos tárcsagomba Disciotis venosa)

Fotók: Koszka Attila, Finy Péter, Kiss Ágnes

Földalatti gombák kutatása támogatása

Kitűzött célunk:

4 000 Ft / 5 000 000 Ft
4 000 Ft / 5 000 000 Ft
ended 5 hónap ago
*Az összeg egyszeri, egy összegű adományt jelent számunkra.

Főprojekt: Földalatti gombák kutatása / területfelmérés

Alprojektek:

 1. Föld alatti ehető gombák - Magán vagy állami erdőterületek, ültetvények felmérése vizsgázott, gyakorlati tapasztalatokkal és releváns referenciákkal rendelkező keresőkutyáinkkal
  Támogatási célok: ezt a projektet nem lehet támogatni
 2. Föld alatti gombák - Kutatásokban való részvétel vizsgázott, gyakorlati tapasztalatokkal és releváns referenciákkal rendelkező keresőkutyáinkkal
  Támogatási célok: terepi munkák, képzések, szakmai anyagok összeállítása, kutatás, mikroszkóp, fotó apparátus

Eddigi adományok

 • Kiss adománya: 2 000 Ft
  Ennyivel ezelőtt: 2 hónap
 • Kiss adománya: 2 000 Ft
  Ennyivel ezelőtt: 2 hónap

További projektjeink